Menu
Odnośniki
Malbork7
Informacje

Powiatowe Ognisko Plastyczne
w Malborku

82-200 Malbork
ul. Jagiellońska 78A
tel. 55/ 272-26-68

Polityka prywatności

INFORMACJA  OGÓLNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 78A. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu 055 272 26 68 orazpisemnie lub osobiście w siedzibie Administratora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw w zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem e-mail: iod@mainsoft.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub e Rozporządzenia RODO w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
   W szczególnych sytuacjach przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, może opierać się dodatkowo na art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących w przepisach prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Placówki lub innych mediach w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych Placówki i osiągnięć uczniów. Dane te są przetwarzane na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 7. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Administratora.
 8. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO). Wobec przetwarzania osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e przysługuje prawo do sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia RODO).
 9. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych oraz zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
Ze szczegółowymi klauzulami informacyjnymi w zakresie przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w siedzibie Administratora, a także na stronie internetowej Placówki w zakładce Polityka prywatności.


Szczegółowe klauzule informacyjne
w zakresie przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku:
 

Klauzula informacyjna w zakresie: Nazwa pliku
Informacja ogólna 01_OGOLNA
Informacja dla uczniów/rodziców/opiekunów prawnych 02_UCZNIOWIE
Informacja dla pracownika 03_PRACOWNICY
Informacja dla kandydata do pracy 04_ KANDYDACI DO PRACY
Informacja dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 05_ZFSS
Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej 06_KONTRAHENCI
Informacja dla wnioskodawców o udostępnienie informacji publicznej 07_INF_PUBLICZNA